دستگاه هیدرا فشیال به زودی در اینجا معرفی خواهد شد