ارسال رزومه

رزومه خود را به آدرس info@sinoheholding.com توسط پست الکترونیک ارسال نمایید.

خواهشمند است اطلاعات کامل در رزومه همراه سوابق و مشخصات تماس ذکر گردد.